Cmentarz komunalny w Bieruniu

 

 

Regulamin korzystania

z Cmentarza Komunalnego w Bieruniu przy ul. Soleckiej

 

 

Zasady ogólne

       1.      Na terenie cmentarza należy zachować spokój i ciszę. Ponadto zabrania się:

 

-          wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych,

-          wprowadzania psów na cmentarz (za wyjątkiem tzw. psa przewodnika dla osób niewidomych),

-          sadzenia drzew i krzewów bez uzgodnienia z administratorem, spożywania napojów alkoholowych,

                       -          przebywania na terenie cmentarza w porze nocnej.

       2.      Osoby opiekujące się grobami zobowiązane do utrzymania grobów i ich otoczenie w porządku i czystości. Śmieci i odpady należy  składować wyłącznie w miejscach wyznaczonych na ten cel.

 

Ustalenia szczegółowe

 

                                             1.      Cmentarz jest powszechnie dostępny:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godz. 600 do zmierzchu, w okresie od 1 października do 31 marca od godz. 600 do zmierzchu,

 -  w  dniach  31  października,  1  i  2  listopada  od  godz.  600    do  momentu opuszczenia cmentarza przez osoby odwiedzające groby.

2.      Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze Administratora.

                                     3.      Usytuowanie i urządzenie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

                                     4.      Przy wyznaczaniu miejsca pochowania i wyborze formy ceremoniału pogrzebowego oraz budowy grobu uwzględnia się w miarę możliwości życzenia rodziny zmarłego.

                                    5.      Warunkiem przekazania terenu pod budowę pomnika jest wniesienie stosownej opłaty.

                                    6.      Na  terenie  cmentarza  zakazuje  się  wykonywania  prac  ziemnych,  kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia w biurze Administratora cmentarza.

                                   7.      Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowywanie zapraw murarskich winno  odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

 8.      Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz i odpady należy wywieźć z terenu cmentarza.

   9.      Wykonawca   winien   zgłosić   rozpoczęcie   i   zakończenie   prac   Administratorowi cmentarza.

 

Postanowienia końcowe

 

Skargi  i  zażalenia  można  składać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Bieruniu  w  Referacie Zarządzania Mieniem, tel. 324 24 09 lub 324 24 05.